Listings in ဒိန်ချဉ်

Showing 12 of 18 results
2021 | Advertisement
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း(၁၁၅)လမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်းကြား(၁၁၆)လမ်းကြား၊, ,
09-799557775, 09-975119669, 09-962031538
2020 | Advertisement
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-975119669, 09-799557775
အမှတ် ဇဇ-၁/၂၈၊ (၅၁)လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ထောင့်၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
02-4032610, 09-2021456
အမှတ် မ-၂၂/၁၂၊ ၆၆လမ်း၊ ၄၃လမ်း နှင့် သိပ္ပံလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-2034805, 09-797222667
အမှတ် ၁၀၂/၇၊ ၈၅လမ်း၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအနောက်၊, ,
09-455946816, 09-444011276, 09-797579473
2020 | Advertisement
ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၅၁လမ်း နှင့် ၅၂လမ်း ကြား၊, ,
09-440307580, 09-31498590
အမှတ် ၁၆/၂၃၊၂၄(ခ)၊ ၅၃လမ်း၊ ရွာလယ်လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊, ,
09-2056580, 09-798877600
အမှတ် ၇၈၊ ၇၅လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-799983496, 09-2039653
၄၄လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-43099446, 09-797393986
1 2