Listings in ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

Showing 12 of 18 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ၆-အေ၊ မြေညီထပ်၊ ၃ဝလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊, ,
09-891000950, 09-891000960
အမှတ် ဘလောက်-၅၊ ယူနစ်-၉၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-954546688, 09-954586688
အမှတ် ၁၆/၉၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မြသီတာလမ်း၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-266932255, 09-954406161, 09-254406161
အမှတ် ၈၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-255568951, 09-255568952
အမှတ် ပပ-၅၆/၄၉/၃၂၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43011749, 09-797411724
2020 | Advertisement
တိုက် ၂၁၄၊ ပါရမီလမ်း၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း ထောင့်၊, ,
09-420052527, 09-266662603, 09-266662601
အမှတ် ဘလောက်-၅၊ ယူနစ်-၁၀၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-777707051, 09-762345777
အမှတ် ဘလောက်-၇၊ယူနစ်-၅၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-454555451, 09-775554594
1 2