အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • သင့္ Customer မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ website
  • မိုဘိုင္းဖုန္း ၊ Tablet ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ လွပေသသပ္သည့္ 3 in 1 website
  • Email ၊ လိပ္စာမ်ား ေဖာ္ျပေပးထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ။
စာရင္းသြင္းရန္  

စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္း၊ စာသား

တစ္ႏွစ္လွ်င္ျပင္ဆင္မႈ

Professional ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး

ကိုယ္ပို္င္ Email လိပ္စာ

(၁) မ်က္ႏွာ

(၁) မ်က္ႏွာ

-

-

Sale Direct Line

Yangon : +95 9 448001662

Mandalay : +95 2 4000611

Customer Service

Phone : +95 9 795930109

Email : [email protected]