ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိဆက္သြယ္ေပးျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းကိုစာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွာသင့္လုပ္ငန္းကို ျမင္ႏိုင္ျပီးလုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏႈန္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစသုိ႔မဟုတ္ သင္ေျပာခ်င္တဲ့ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ မွ်ေဝႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္လာေစေရးကုိကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ အြန္လုိင္းပုံစံမွာ ျဖည့္စြက္လုိက္ပါ။


Mandalay Directory Office

Corner Of 28th St..,2nd Floor,Man Myanmar Plaza,Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.

Tel : 02 4000613, 02 4000614, 09 91012152

Hotline : 02 4000610

Sale Direct Line : 02 4000611

E-mail : [email protected]


Yangon Directory Office

7 thFlr.Bldg.(C), New Mingalar Market, Corner of Set Yone Rd(Mill Road) & Banyardala Rd.., MingalarTaungNyuntTsp,Yangon Region ,Myanmar.

Tel : 01 9000712 , 01 9000713

E-mail : [email protected]