ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာ

၁၉၉၃ခုႏွစ္ မႏၱေလးလမ္းညႊန္ စတင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အလုပ္ကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိကူညီဖုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကသင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိထိေရာက္စြာ ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီးယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္အသုံးျပဳတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ေၾကာ္ျငာျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာသင့္ကုမၸဏီကုိစာရင္းသြင္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအမည္ဟာအြန္လုိင္းေပၚမွာရွိေနမွာျဖစ္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွာပါ။ အခမဲ့ စာရင္းသြင္းထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကုိ မႏၱေလးလမ္းညႊန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္မရွိပါဘူး။ အြန္လုိင္းပုံစံကုိျပည့္စုံစြာျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိဆက္လက္ၾကီးထြားဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

Read More

ဝက္ဘ္ဆုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းထိေရာက္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မႏၲေလးလမ္းညႊန္ရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္လ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကအေကာင္းဆံုးပုံစံနဲ႔ ျပင္ဆင္၊ တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳၿပီးသင့္လုပ္ငန္းအားကမ႓ာ့အလယ္မွာ ခ်ျပႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို ရယူလိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ရဲ႕ ဖုန္း ၀၂ - ၄၀၀၀၆၁၀ နဲ႔ တုိက္ရုိက္ အေရာင္းဌာန ၀၂- ၄၀၀၀၆၁၁ တုိ႔ကုိဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။

Read More

အခမဲ့ စာရင္းသြင္းျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာသင့္ကုမၸဏီကုိစာရင္းသြင္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအမည္ဟာအြန္လုိင္းေပၚမွာရွိေနမွာျဖစ္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွာပါ။ အခမဲ့ စာရင္းသြင္းထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကုိ မႏၱေလးလမ္းညႊန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္မရွိပါဘူး။ အြန္လုိင္းပုံစံကုိျပည့္စုံစြာျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိဆက္လက္ၾကီးထြားဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။Read More

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိဆက္သြယ္ေပးျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းကိုစာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွာသင့္လုပ္ငန္းကို ျမင္ႏိုင္ျပီးလုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏႈန္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစသုိ႔မဟုတ္ သင္ေျပာခ်င္တဲ့ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ မွ်ေဝႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္လာေစေရးကုိကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ အြန္လုိင္းပုံစံမွာ ျဖည့္စြက္လုိက္ပါ။


Mandalay Directory Office

Corner Of 28th St..,2nd Floor,Man Myanmar Plaza,Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.

Tel : 02 4000613, 02 4000614, 09 91012152

Hotline : 02 4000610

Sale Direct Line : 02 4000611

E-mail : [email protected]


Yangon Directory Office

7 thFlr.Bldg.(C), New Mingalar Market, Corner of Set Yone Rd(Mill Road) & Banyardala Rd.., MingalarTaungNyuntTsp,Yangon Region ,Myanmar.

Tel : 01 9000712 , 01 9000713

E-mail : [email protected]