မႏၱေလးလမ္းညႊန္မွ ႀကဳိဆုိပါတယ္

မႏၱေလးလမ္းညႊန္ဟာMMRD ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးလက္ေအာက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ MMRD က စီမံခန္႔ခြဲတဲ႕ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆက္ႏြယ္မႈေတြကုိwww.mmrdrs.comမွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။


၁၉၉၃ခုႏွစ္ကတည္းပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ မႏၱေလးလမ္းညႊန္ဟာအခုဆုိရင္ေတာ့ ၂၃ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္ စတင္ထုတ္ေဝကတည္းက မႏၱေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လမ္းညႊန္စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးလမ္းညႊန္ဟာစီးပြားေရးက႑ေပါင္း၁၀၀၀ေက်ာ္၊ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ၇၁၂၀ နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစာရင္း ၄၇,၀၀၀ေက်ာ္ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးနဲ႔ အသုံးျပဳသူအမ်ားဆုံးလမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္မွာဦးေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေပးေနေသာရန္ကုန္နဲ႕ မႏၱေလး႐ွိ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ကိုလည္းအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

မႏၱေလးလမ္းညႊန္စာအုပ္ဟာေစာင္ေရ ၈၀,၀၀၀ ထုတ္ေဝၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ၿမဳိ႕ႀကီး ၂၀ ကုိ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရွိပါတယ္။

MMRD ကုမၸဏီဟာရန္ကုန္နဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိၿပီးကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စက္မႈလမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားလည္းထုတ္ေဝလ်က္ရွိပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း

မႏၱေလးလမ္းညႊန္ စတင္ထုတ္ေဝတဲ့ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ကစီးပြားေရးက႑အလုိက္ စာရင္းေရးသြင္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမရွိေသးပါဘူး၊ MMRDကဒီလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး မႏၱေလးလမ္းညႊန္ စတင္ထုတ္ေဝတဲ့ ပထမဆုံးေန႔မွာတင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ လူ ၂,၀၀၀ ကုိတစ္ဦးလွ်င္ တစ္အုပ္ႏႈန္း ျဖန္႔ခ်ိေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ www.mandalaydirectory.com ကုိျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးအြန္လုိင္းလမ္းညႊန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခုအေနနဲ႕ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ မႏၲေလးလမ္းညႊန္ဟာစီးပြားေရးလမ္းညႊန္ (အထက္ျမန္မာျပည္နဲ႕ ေအာက္ျမန္မာျပည္)နဲ႕အတူ ၂၇ ႀကိ္မ္ျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲေတာ္ရဲ႕ တရားဝင္လမ္းညႊန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာရန္ကုန္္လမ္းညႊန္ ဖုန္းအပလီေကးရွင္းကုိစတင္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့ၿပီးသံုးစြဲသူမ်ားအားရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိက႑အလုိက္ ဖုန္းမွတဆင့္ ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာမႏၱေလးလမ္းညႊန္ဖုန္းအပလီေကးရွင္းကုိစတင္ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ခဲ့ၿပီးသံုးစြဲသူမ်ားအား မႏၱေလးမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိက႑အလုိက္ ဖုန္းမွတဆင့္ ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နယ္္ပယ္စုံလမ္းညႊန္မ်ားဟာဝယ္ယူသူေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်သူေတြကုိအတူတကြ စုစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အနာဂတ္

ယခုခ်ိန္ဟာရန္ကုန္လမ္းညႊန္နဲ႕ မႏၱေလးလမ္းညႊန္တုိ႔အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခ်က္အလက္၊ အၾကံေပးလမ္းညႊန္မႈနဲ႔ မရွိမျဖစ္ သတင္းက႑ေတြမွာဦးေဆာင္ေနတဲ႕MMRDကုမၸဏီဟာနည္းပညာအေျပာင္းအလဲမွာသံုးစြဲသူေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိဘက္စုံမီဒီယာဖြံျဖဳိးမႈနဲ႕အညီဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတႊကုိသူတုိ႔ရဲ႕ လက္႐ွိေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေစရန္ႏွင့္ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြကုိဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အြန္လုိင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ကမိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

MMRD ရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ ပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ အြန္လုိင္းနဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္ ပုံစံမ်ားကဝယ္ယူသူမ်ားနဲ႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုတစ္ေနရာတည္းဆက္လက္စုစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ မ်ားစြာေသာဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာေတြရဲ႕ အားသာမႈကုိအသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။ အနာဂတ္မွာပုံႏွိပ္လမ္းညႊန္မ်ားကုိဆက္လက္ထုတ္ေဝသြားမွာျဖစ္ၿပီးထပ္တုိးဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္လည္းပိုမိုလူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိဆက္သြယ္ေပးျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းကိုစာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွာသင့္လုပ္ငန္းကို ျမင္ႏိုင္ျပီးလုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏႈန္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစသုိ႔မဟုတ္ သင္ေျပာခ်င္တဲ့ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ မွ်ေဝႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္လာေစေရးကုိကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ အြန္လုိင္းပုံစံမွာ ျဖည့္စြက္လုိက္ပါ။


Mandalay Directory Office

Corner Of 28th St..,2nd Floor,Man Myanmar Plaza,Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.

Tel : 02 4000613, 02 4000614, 09 91012152

Hotline : 02 4000610

Sale Direct Line : 02 4000611

E-mail : [email protected]


Yangon Directory Office

7 thFlr.Bldg.(C), New Mingalar Market, Corner of Set Yone Rd(Mill Road) & Banyardala Rd.., MingalarTaungNyuntTsp,Yangon Region ,Myanmar.

Tel : 01 9000712 , 01 9000713

E-mail : [email protected]