၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး