အမှတ် ၁၃၇၊ ၃၅လမ်း၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး