Open at 8:30 AM
Monday : 8:30 am - 5:30 pm
Tuesday : 8:30 am - 5:30 pm
Wednesday : 8:30 am - 5:30 pm
Thursday : 8:30 am - 5:30 pm
Friday : 8:30 am - 5:30 pm
Saturday : 8:30 am - 5:30 pm
Sunday : 8:30 am - 5:30 pm

KANO

၇၈လမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Get directions .

Branches

Kano
(၇၈)လမ်း၊ (၃၉)လမ်းနှင့် ၄ဝလမ်းကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး