Htain Htain Tauk-Korea BBQ Shop

basic

အမှတ် ဏ/၇၈၊ ငုရွှေဝါလမ်း၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး