အကွက် ၁၇၅၊ အမှတ် စီ၅/စီ၆၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်၊ ကြည်စုစက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Best Quality Standards
  • 100% virgin raw material
  • food contact grade
  • Guaranteeed Supply

Categories

  • အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ထုတ္ပိုးျဖည့္ဆည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား