အမှတ် ၃၉၆/အေ၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုစွန်တောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး