Listings in ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 12 results

Recommended Listing

U.H.A Plastic
U.H.A Plastic
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
HK Plastics Co., Ltd.
HK Plastics Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
မဟာဧရာ
မဟာဧရာ
အမှတ် လလ-၈၃၊ ရွှေလှံဗိုလ်လမ်း၊ (၄၉)လမ်းနှင့် (၅၀)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-43104997, 09-259003389
၈ရလမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် (၂၀)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊ ၊
09-259046967, 09-91009089, 09-441009089
အမှတ် ဇ-၉/၅-က၊ (၆၀)လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်းနှင့် မနော်ဟရီလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊ ၊
02-4080171, 09-2013385, 09-441054498, 09-963897800, 09-91054498
အမှတ် လလ-၆၇/၅၉၊ စီလမ်း၊ (၅၀)လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-896801604, 09-426801604
(၅၀)လမ်း၊ အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် အောင်ဆန်းလမ်းကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊ ၊
09-2021072, 09-259001296, 09-444208282
to view 6 recommend businesses for Listings in ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုး