အမှတ် မ-၂၃၊ ၁-ခ၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us

Excellent Fortune DevelopmentGroup Co., Ltd

ExcellentFortune Development Group Co., Ltd, (EFD Group) (DICA RegistrationNo.113177713) is founded by Mr.Sai Myo Win, Chairman and Founder of EFD Groupand his wife Mdm.Nan Khin Myint Yee, Senior Vice-Chairman and Co-Founder of EFDGROUP in 2012. Mr.Sai Myo Win and his wife are the shareholder of EFD GROUP.While EFD GROUP is a young company, the company’s history can be traced back tonearly 3 decades ago when Mr.Sai Myo Win, Chairman and founder of EFD GROUP,started his first business in jade mining manufacturing and trading. Afteryears of hard work and accumulation of experiences, Mr.Sai Myo Win, Chairmanand founder of EFD GROUP, founded EFD GROUP in 2021 and established EXCELLENTFORTUNE FOUNDATION (EFF FOUNDATION) in 2016 in order to effectively andefficiently contribute to improving social welfares.

Today,EFD GROUP and its group of companies has grown from a family run business to amulti sector conglomerate. EFD GROUP has successfully transformed itself to adynamic and integrated group in 5key sectors – Financial, Real estate, Mining,Agriculture and Industrial. EFD GROUP has also established a national LevelFoundation to actively support and contribute the social welfare, healthcare,education, rural development, disaster prevention, relief and rehabilitation,uplift of the Living standards of Myanmar people and development of Myanmar.EFD GROUP’s mission is to be a positive and forward Looking enterprise Leadingsocial revival and sustainable economic development of Myanmar.

Products and Services

  • လံုျခံဳစိတ္ခ် မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ အာ႐ွ ရန္ကုန္ဘဏ္
  • Money Saving
  • Money Transfer
  • Currency Exchange
  • Saving Deposit Account

Categories

  • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရး
  • အာမခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
  • သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား