အမှတ် ၅-အေ၊ ပြည်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us

Excellent Fortune Development Group Company's main businesscategory is Banks (Private). Excellent Fortune Development Group formally calledbefore as Myanmar Force Group is the strong and well known business group inMyanmar.

Products and Services

 • လံုျခံဳစိတ္ခ် မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ အာ႐ွ ရန္ကုန္ဘဏ္
 • Money Saving
 • Money Transfer
 • Currency Exchange
 • Saving Deposit Account
 • ႐ိုး႐ိုးက်င့္ ၊ ျမင့္ျမင့္ၾကံ တို႔ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘဏ္

Categories

 • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား
 • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 • သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရး
 • အာမခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား
 • ဘိလပ္ေျမ