၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ ရွှေငုဝါလမ်း၊ မဟာနွယ်စဉ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး