Listings in ပွဲရုံများ (ဆန်) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
2020 | Advertisement
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-2021938, 09-43036119
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ စည်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402582557, 09-256115619
Advertisement
အမှတ် ၉၅၊ ၈၅လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ မလွန်ရပ်၊,
Advertisement
အကွက် ၄၃၂၊ အမှတ် ခ/၁၅၊ ၈၆လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊,
2020 | Advertisement
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ ၈-မိုင်၊ ၂-ဖာလုံ၊ လက်ကောင်းရွာနှင့်သုံးအိမ်ရွာကြား၊, ,
09-2005438, 09-2100587
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ၈မိုင်၊ ၂ဖာလုံ၊ သုံးအိမ်ရွာ၊, ,
09-2005438
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-441023156, 09-2022868
Advertisement
အမှတ် ၈၊ ၈၆လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
ရန်ကင်းတောင်ပတ်လမ်း၊ ရန်ကင်းတောင်ရွာ၊, ,
09-776905079
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ဘူးကုန်းရွာ၊, ,
09-776652190, 09-973511721, 09-762846485
2020 | Advertisement
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ကောင်းမွန်ရွာတောင်ဘက်၊, ,
09-444020278, 09-402774767
1 2