Listings in ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 8 of 8 results
အမှတ် ၉၇၊ မြို့ဦးလမ်းသွယ်(၅)၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-5089107
အမှတ် ၈/ခ၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အေးချမ်းသာယာရပ်၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-444009125, 09-764933466, 09-764933477, 09-764933488, 09-977186450
Advertisement
အမှတ် ၂၂/၂၄၊ ၄၃လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ အောင်နိုင်သူဆောင်၊,
Advertisement
အကွက် ၄၁၇၊ အမှတ် ၉၃/ဇ၊ ၅၈လမ်း၊ ၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ အနှိပ်တော်၊,
2020 | Advertisement
အမှတ်(၃)ရပ်၊ စွယ်တော်ပန့်ဆီဆိုင်နှင့် ဗိုလ်တာယာလမ်းကြား၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-259066401, 09-797333820
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2003555, 09-792003555, 09-760999300
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
Advertisement
၄၁လမ်း၊ ၈၉လမ်း ထောင့်၊ အေးအေးခိုင်ကုမ္ပဏီကျောကပ်လမ်းသွယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တောက်ဘက်၊ စိန်ပန်း၊,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
2020 | Advertisement