Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ

Showing 12 of 71 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၆၂၊ ၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43059122, 09-2032122
Advertisement
အခန်း အက်ဖ်-၈/အဆောင်-၅၊ ပထမထပ်၊ ကျွဲဆည်ကန်(၉)လမ်း နှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၁၀)လမ်း ကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာတိုက်တန်း၊, ,
အမှတ် ညည-၅၆၊ ဗညားဒလလမ်း၊ (၅၂)လမ်းနှင့် ၅၃လမ်းကြား၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-402519977
အခန်း အက်ဖ်-၈/အဆောင်-၅၊ ပထမထပ်၊ ကျွဲဆည်ကန်(၉)လမ်း နှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၁၀)လမ်း ကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာတိုက်တန်း၊, ,
09-5007023, 09-441003538
အမှတ် ညည-၅၇/၇၂၊ ၅၂လမ်း၊ ဗညားဒလလမ်း ထောင့်၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-2110879, 09-402768720, 09-47096111
အမှတ် ဖဖ-၉/၁၄၄/၁၆၅၊ ၄၅လမ်း နှင့် ၄၆လမ်း ကြား၊ နှင်းဆီလမ်းကျောကပ်မြောက်ဘက်လမ်း၊ အောင်သာယာမြို့သစ်၊, ,
09-2030010
အမှတ် ငင-၂/၄၆၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း နှင့် အနော်ရထာလမ်း ကြား၊ ကန်သာယာဝန်ထမ်းရပ်ကွက်၊, ,
09-2019986, 09-792019986
1 2 3 4 5