Listings in ခန်းမဆောင်များ (ငှားရမ်း) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 126 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၅၂၈၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊, ,
09-5119143, 09-790143855
Advertisement
အမှတ် ၁၈၉၊၁၉၀၊၁၉၁၊၁၉၂၊ ၆၂လမ်း၊ မနော်ဟရီနှင့် စိန်ပန်းလမ်းထောင့်၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၅၂၈၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊, ,
09-252087787, 09-692250782
အမှတ် ၁၀၊ ၆ရလမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-797156141, 09-33047281
၄၁လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
02-4065671, 09-43063071
(၁၉)လမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ နန်းရှေ့၊ ဘောလုံးကွင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊, ,
09-779853205, 09-256021488
အမှတ် ၁၈၉၊၁၉၀၊၁၉၁၊၁၉၂၊ ၆၂လမ်း၊ မနော်ဟရီနှင့် စိန်ပန်းလမ်းထောင့်၊, ,
09-974984646, 09-977184179
အမှတ် ၁/အက်ဖ်၊ ၃ဝလမ်း၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
02-4024410, 09-896502120, 02-4061516, 02-4024411, 09-896502110
အမှတ် ၆၅၂၊ ၇၈လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
02-4072635, 02-4072630, 02-4072632, 02-4071582, 09-954071583, 09-955582455, 09-769946611, 09-769946622
1 2 3 4 5