Listings in ဂိမ်းဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 86 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၂လမ်း၊ ၇၅လမ်း နှင့် ၇၆လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-2020979, 09-952000979
အမှတ် အကွက်-၃၉၃၊ ၄၁လမ်း၊ ခနွဲကုန်းရပ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
09-952000979, 09-2020979
အမှတ် ဓ-၈/၂၊ ၄၂လမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-43141341, 09-43134804
၆၂လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-456002367
အမှတ် ၂၈၉/အေ၊ ၂၉လမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
02-4061217, 09-259465274
အမှတ် တီ-၁-၄၊ ဒုတိယထပ်၊ မန္တလေးဘူတာကြီး၊ ဟေမာဇလ၊, ,
09-444005525
၂၂လမ်း၊ ၈၈လမ်း ထောင့်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-441022224, 09-256399919
အမှတ် ၄၇/၁၄၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ကံ့ကော်လမ်းသွယ်၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-785577752
အမှတ် စီ-၃/၁၊ ၃၂လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-899481122
ဗန်းမော်တိုက်လမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-428324484
1 2 3 4 5