Listings in သွပ်ပြားဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 79 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၈၊၁၉၊၂၄၊၂၅၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၃)လမ်းနှင့် (၂၄)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-786801257, 09-896801257, 09-976801257
အမှတ် ဒ-၉/၁၄၂၊ ၆၆လမ်း၊ (၃၉)လမ်းနှင့် ၄ဝလမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
02-2847605, 09-43400400, 09-5192828, 09-420003337
အမှတ် စီ၊ (၇၈)လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ဟေမာဇလ၊, ,
09-5142209, 09-91015200, 02-4064361
အမှတ် ဟ-၁၁/၃၆၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-896801170, 09-402593694, 02-4082124
အမှတ် 14-C၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၃)လမ်းနှင့် (၂၄)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-2007129, 09-440428909, 09-790132859
အမှတ် ၁၈၊ ၃ဝလမ်း၊ ရရလမ်း ထောင့်၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-421164606, 02-4023506, 09-91051333, 09-441051333
1 2 3 4 5