Listings in ခန်းဆီးလိုက်ကာအမျိုးမျိုး and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 10 of 10 results
အမှတ် ၈၊ ၈၆လမ်း၊ (၁၇)လမ်းနှင့် (၁၈)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-793888837, 09-791888555, 09-979338607
2020 | Advertisement
၈၆လမ်း၊ (၁၇)လမ်း နှင့် (၁၈)လမ်း ကြား၊, ,
09-793888837, 09-979338607, 09-791777788
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060798, 02-4060812, 02-4035905, 09-2150741, 09-444033123
(၂၄)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4035911, 02-4060642, 02-4060641
အမှတ် ၁၈၈/၉၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4061514, 02-4035664, 02-4021157, 02-4021135
2020 | Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
02-4031262, 02-4071023
၇၆လမ်း၊ ၉လမ်းနှင့် (၁၀)လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-787571909, 09-770200653
(၁၉)လမ်း၊ (၆၀)လမ်းနှင့် (၆၁)လမ်းကြား၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-797443385, 09-43190727, 09-257642095