Listings in ကရိန်းအငှား and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 69 results
Advertisement
အမှတ် ပပ-၂၄/ခ၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဓဓ-၄၆၊ အေးသုခလမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-259955653, 09-400145300
အမှတ် ပပ-၅/၈၄၊ ၆၆လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43013117, 09-256313088, 09-49335930
အမှတ် ပပ-၂၄/အေ၊ ၆၈လမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း) ထောင့်၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153539, 09-91009881, 09-43170011, 09-2004281, 09-977220234
Advertisement
အမှတ် ပပ-၂၄/အေ၊ ၆၈လမ်း၊ ဖိုးရာဇာလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် အိတ်ချ်-၂၁၆/၃၂၊ ၅၉လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-965504700, 09-977199218
၆၂လမ်း၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း နှင့် ဗထူးလမ်း ကြား၊ င-ရပ်ကွက်၊, ,
09-781667667, 09-782667667, 09-258934991
အမှတ် ပပ-၇/၄၃၊ ငုဝါလမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-91034676, 02-5153446
1 2 3 4 5