Listings in ဝါကြိတ်စက် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 34 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ပပ-၁၈/၂၃၊ စံပယ်လမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153535, 09-974270019
အမှတ် ပပ-၂၂/၅၀၊၅၁၊ တမာလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-974280140, 09-402602416
အမှတ် ပပ-၁၇/၆၂၊ ၆၃၊ ခတ္တာလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154182, 09-2011039, 09-2055379
အမှတ် ပပ-၁၁/၉၁၊ ၆ဝဘီလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-969469400
အမှတ် ပပ-၅၃၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-798640718, 09-793751343, 09-265132510
အမှတ် ပပ-၁၁/၅၄၊၆၇၊ ၆ဝဘီလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402657575
အမှတ် ပပ-၁၀/၃၂၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-256361369
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ပပ-၁၁/၂+၃၊ ၆၁လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2215593, 09-2018609
အမှတ် ပပ-၂၃/၄၄၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စကားဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-777771327
1 2 3