Listings in ကွန်ကရစ်ပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 143 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် ၁၆၆/အေ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊, ,
အမှတ် လလ-၅၅၊ ၅၁လမ်း၊ ရွှေလှံဗိုလ်လမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
09-788556699, 09-785556669, 09-788999699
အမှတ် ၁၆၆-အေ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊, ,
09-977119345, 01-3618484, 01-3618485, 09-977119358
အမှတ် ဒီ-၁၀၉/၁၁၄၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ နှင်းဆီဝါလမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား၊ သရဖီလမ်းသွယ်၊, ,
09-899344433, 09-899344422
အမှတ် ၃၊ မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်၊ ကုလားကုန်းရွာ၊, ,
09-787095384, 09-781016660
ေစာရံဘုရားလမ်း၊ ရွှေစာရံဂေါက်ကွင်း အတွင်း၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2000269, 09-797122736, 09-797122738, 09-978636017
အမှတ် ၈၇၉၊ ချောင်းသာ(၂)လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊, ,
09-972561262, 09-778171947
1 2 3 4 5