Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ကားအိပ်ဇောလုပ်ငန်း

Showing 12 of 54 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ပပ-၇/၂၈၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43100467
အမှတ် ဓဓ-၁၉/၁၄၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-793550145, 09-402646198
အမှတ် ပပ-၁၂/၃၅၊ ၆ဝအေလမ်း နှင့် ၆ဝဘီလမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-2015065, 09-2015065, 09-441001805, 09-441001805
အမှတ် ပပ-၆/၇၃၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402708947, 09-797337837
အမှတ် ၄၇/၄၀၊ ၁၅လမ်း နှင့် ၁၆လမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
02-4022688, 09-91007541
အမှတ် ၃၃၄၊ ၈၃လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-790331525, 09-786812891
၈ဝလမ်း၊ ရလမ်း နှင့် ၈လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-770352205
အမှတ် နန-၁၅/၆၉၊ ၆ဝဘီလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ သပြေလမ်း၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402531348
အမှတ် နန-၂၀/၆၇၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402616722, 09-402631584
1 2 3 4 5