Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဘဏ်များ (ပုဂ္ဂလိက) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 5 of 5 results
အမှတ် ၅၄/၂၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
085-40126, 085-40165, 085-40260
အမှတ် ၄၉၈/က၊ ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ မြို့ဦးရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58101, 02-58102, 02-58103, 02-58104, 02-58105
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
အမှတ် ၅၅၈/၉၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
085-40163, 085-40282, 085-40299, 085-40399