Listings in ဒန်၊ သံဖြူ၊ သွပ်ပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 24 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၃၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊, ,
09-2005726, 09-91003656
အမှတ် ၁၅/၃၊ ၈၉လမ်း၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4065569, 09-2006940
သစ္စာမဏ္ဍိုင်ကျောင်းတိုက် မြောက်ဘက်၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-402589429, 09-773333205
အမှတ် ၁၄၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-2012594, 09-2012593, 02-4064031
အမှတ် ခ/၁၀၄၊ ၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2007566, 02-4071514, 09-2020947, 09-896504759
အမှတ် ခ/၁၀၄၊ ၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2007566, 02-4071514, 09-2020947, 09-896504759
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2