Listings in လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 7 of 7 results
Advertisement
အမှတ် ၁၁၅/၁၊ အခန်း အာရ်-၁၊ (၈)လမ်း နှင့် (၉)လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်ပန်းခြံ၊,
အမှတ် ၃၃၃၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402765980, 09-974859131
Advertisement
အမှတ် ၁၁၅/၁၊ (၈)လမ်း နှင့် (၉)လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်ပန်းခြံ၊ အာရ်၁-လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018