အမှတ် ၃၀၈၊ ကနောင်(၁၀)လမ်း၊ ရွှေပေါက္ကံ၊, မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး