Published in What's New

သည္ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ကာယပညာကို တျခားစာေပဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ တန္းတူ အဓိက ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။