ဆရာဦးေအာင္ခိုင္ (မီးအိမ္ရွင္) မွ  မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝေရွ႕ေရးကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ Work Hard , Smart Life ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Miba University မွာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

  ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ျခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ် 2017 နွင့္စပ္လ် ဉ်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ္ခုတည်ထောင်ရာတြင် အျေခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေကြာင်းကို ဆြေးနြေးသြားမယ့် စကားဝိုင်းလေးတစ္ခုကို ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။