အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုလုပ္ၿပီးသြားတဲ့အခါ ရာထူးတစ္ေနရာအတြက္ (၅)ေယာက္ဗ်ဴးတယ္ဆိုရင္ (၄)ေယာက္ေတာ့ ပယ္ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ရာထူးေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္လို႔ရေအာင္ အင္တာဗ်ဴးေခၚတဲ့အခါ အေရအတြက္ပုိေခၚထားတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။