ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး)မွ