ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ျခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ် 2017 နွင့္စပ္လ် ဉ်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ္ခုတည်ထောင်ရာတြင် အျေခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေကြာင်းကို ဆြေးနြေးသြားမယ့် စကားဝိုင်းလေးတစ္ခုကို ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။