ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ မိခင္ေရာ၊ မိမိဗိုက္ထဲကကေလးပါ က်န္းမာေနဖို႔က အင္မတန္မွအေရးႀကီးလွပါတယ္။