လာမယ့္ ရက္ေတြမွာ ရံုးပိတ္ရက္ေတြကလဲရွိ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိ္တ္ရက္ေတြကလဲရွိေတာ့ အိမ္မွာ အနားယူဖုိ႔အခ်ိန္အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။