လူတုိင္းဟာ အစစအရာရာ လုိေလေသးမရိွေအာင္ ဒီဇုိင္းဆြဲျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေနအိမ္မွာ ဇိမ္က်က်ေနထုိင္သူေတြ မဟုတ္ၾကသလုိ အိမ္မွာ လုိအပ္သမွ်ျပင္ဆင္မြမ္းမံဖို႕ ေငြေၾကးျပည့္စုံေနၾကသူေတြလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။