၁၃.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၉.၆.၂၀၁၉ ထိ တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၂၀.၆.၂၀၁၉ မွ ၂၆.၆.၂၀၁၉ ထိ ျပသမည့္ ဇာတ္ကား ( ၁၄ ) ကား စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၄.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၀.၇.၂၀၁၉ ထိ ျပသမည႔္ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို အပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ရန္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

  ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၂၅.၇.၂၀၁၉ မွ ၃၁.၇.၂၀၁၉ ထိ ျပသမည႔္ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို အပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ရန္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။