Friday, 29 April 2016 14:49

myammar-handicrftsin.gif

မႏၲေလးႏွင့္ ပန္းဆယ္မ်ိဳး

မင္းတုန္းမင္း ႏွင့္ သီေပါမင္း ႏွစ္ပါးလံုး ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္မွဳအႏုပညာရပ္မ်ားတြင္ အားေပးအားေျမွာက္ ရွိၾကသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၌ ႐ိုးရာအႏုပညာ လက္ရာမ်ား ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ရွင္သန္ က်န္ရွိေနမွဳကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည္။

ယခင္ အခ်ိန္က ၿမိဳ႕ကို အတတ္ပညာရပ္တစ္ခုစီအလိုက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားရွိသည့္ ေနရာအလိုက္ နန္းေတာ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေရႊခ်ည္ထိုးရပ္၊ ၃၆ လမ္းတစ္၀ိုက္အား ေရႊမ်က္ပါးရပ္ စသည္ျဖင့္ အမည္ မွည့္ေခၚၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါ ရပ္အမ်ားစုမွာ နာမည္သာက်န္ေတာ့ၿပီး ၊ လုပ္ငန္းအမ်ားစု ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ မေတြ႕ျမင္ႏို္င္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ပ်ံႏွံ႕ သြားၾကသျဖင့္ ယခု အခ်ိန္အထိ ၾကည့္႐ွဴ႕ေလ့လာ ႏုိင္ေသးသည္။

ပန္းပြတ္

သစ္သားထီးလက္ကိုင္မ်ား ၊ လက္ဖက္အုပ္ ၊ ဆြမ္းအုပ္မ်ား ၊ အျခား အိမ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႕ကို သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ပညာျဖစ္သည္။ စိုးမိုး ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ လက္မွဳ ပစၥည္းဆုိင္တြင္ ပန္းပြတ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာ ၀ယ္ယူ ရရွိႏို္င္သည္။ မႏၲေလး - ေရႊဘို လမ္းေဘးရွိ ရြာသာႀကီးရြာတြင္ အလွဴ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္သံုးေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လွည္းယာဥ္အလွဆင္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕ႏုိ္င္ပါသည္။

ပန္းရန္

ပ်ဴေခတ္ မတိုင္မီက စတင္လာေသာ အတတ္ပညာျဖစ္ၿပီး ပုဂံမွ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ထိပ္တန္းက်လွေသာ အုတ္စီနည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားလွပေသာ ဥပမာ အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ိုးတည္ေဆာက္ ထားမွဳကိုလည္း ၾကည့္႐ွဴ႕နို္င္ပါသည္။

ပန္းပု

အမရပူရ ႏွင့္ ရတနာပံု ေခတ္ကတည္းက သစ္သား ၊ဆင္စြယ္ စသည္တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လူပံု ၊ တိရစၧန္ပံု ႏွင့္ ပန္းပံုမ်ားကို မႏၱေလးတြင္ ယေန႕တိုင္ ေတြ႕ျမင္နို္င္သည္။ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းႏွင့္ အင္း၀ေခာတ္က ဗားကရာေက်ာင္းတို႕တြင္ ေရွးေခတ္ပန္းပု လက္ရာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏို္င္သည္။

ပန္းတေမာ့

ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာမ်ားသည္လည္း ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အျခား ပန္းတေမာ့ လက္မွဳပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူခ်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မည္သို႕ျပဳလုပ္ သည္ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕လိုလွ်င္လည္းေကာင္း မဟာမုနိ ဘုရားႀကီး အေနာက္ဘက္မုခ္ အနီးရွိ ေက်ာက္ဆစ္တန္းတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

ပန္းခ်ီ

ပန္းခ်ီ ေရးျခင္းသည္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီပညာ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အႏုပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူႏို္င္သလို အမရပူရရွိ ေရႊကူႀကီး ေက်ာင္းအတြင္း ဘုရားရွိ ေရွးေခတ္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရွးေခတ္ကတည္းက ရွိေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ပန္းခ်ီအဆင့္အတန္းကို သိရွိႏို္င္သည္။

ပန္းတိမ္

အဖိုးတန္ေသာ ေရႊ ၊ ေငြ ႏွင့္ သတၱဳ စသည္တို႕ျဖင့္ လက္၀တ္ရတနာ ၊ အသံုးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ပညာ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ျပင္ ထား၀ယ္ရပ္သည္ ပန္းတိမ္ လုပ္ငန္းအဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုး ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ လမ္း ၈၀ ၊ ၃၈ -၃၉ လမ္းႀကား ၊ အကြက္ (၆၅၄) သည္ ယခုတို္င္ ပန္းတိမ္၀င္းဟု ေခၚတြင္လ်က္ရွိသည္။

ပန္းေတာ့

အဂၤေတ ပညာျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အလွဆင္ ဖန္တီးေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ အတုမရွိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ လက္ရာမ်ားသည္ ပန္းေတာ့ ပညာရပ္၏ လွပေသာ နမူနာ လက္ရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပန္းပဲ

သံမွ ဓား ၊ လွံ ၊ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ အျခား သံထည္ပစၥည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရေသာ အတတ္ပညာ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ပန္းပဲတန္းရပ္မွာ ယခု အခါ အမည္သာ က်န္ေတာ့ၿပီး ၊ ပန္းပဲလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ မႏၲေလး စက္မွဳဇုန္ဘက္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပန္းတဥ္း

ေၾကးထည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ေၾကးစည္ ၊ ေမာင္း ၊ ေၾကးခြက္မ်ား စသည္တို႕ကို သြန္းလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တမၸ၀တီရပ္ရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ေမာင္းလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေမာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕ ေလ့လာႏို္င္သည္။

ပန္းယြန္း

ယြန္းထည္မ်ားကို သစ္သား ၊ ၀ါးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ သစ္ေဆးေလာင္း အေျခာက္ခံကာ အလွဆင္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယြန္းထည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဴး ကို မိုးေသာက္ပန္းလက္မွဳအႏုပညာဆိုင္တြင္သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕ေလ့လာႏုိ္င္သည္။


Read 2923 times Last modified on Saturday, 13 July 2019 13:43
Rate :
(7 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.